Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY eshopu www.svet-drezov.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky (“Podmienky”) spoločnosti LIVAGIO s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha-Staré Mesto , IČO 03933962, zapísané v obchodnom registri pod sp. zn.  240256 C, vedenom na Mestskom súde v Prahe, e -mail info@livagio.cz, telefónne číslo +420 734 592 672, („My” alebo „Predávajúci”) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov ( „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich, a Nás, ako predávajúcich, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („Zmluva“) uzatvorenej prostredníctvom E -shope na webových stránkach www.sinks-drezy.cz.

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu . < /p>

Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie Podmienok môžeme jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás, a Zmluva je tak uzatvorená dištančným spôsobom v prostredí E-shopu, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky ( „webové rozhranie E-shopu“).

Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda pred Podmienkami prednosť.

 1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE
  • Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
  • Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
  • Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
  • Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
  • Objednávka je Váš záväzný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
  • Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami oznámených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých Zmlúv;
  • Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;
  • Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.

 

 1. Všeobecné ustanovenia a poučenia
  • Kúpa Tovar je možná len cez webové rozhranie E-shopu.
  • Pri nákupe Tovaru je Vaša povinnosť poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli v Objednávke budeme teda považovať za správne a pravdivé.
  • Na našom E-shope tiež poskytujeme prístup k hodnoteniu Tovaru vykonanému inými spotrebiteľmi. Autenticitu takýchto recenzií zaisťujeme a kontrolujeme tým, že prepájame hodnotenia s konkrétnymi objednávkami, teda v internom systéme pri každom hodnotení vidíme aj prepojené ID objednávky, a tak sme schopní overiť a preukázať, že recenzie pochádzajú od reálneho spotrebiteľa.
 2. UZAVRETIE ZMLUVY
  • Zmluvu s Nami je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku.
  • Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame.
  • K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili Objednávku. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:
   1. Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Do košíka“);
   2. Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoľného Tovaru, spôsobu jehodoručenie a platby;
   3. Svoje identifikačné a kontaktné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
  • V priebehu tvorby Objednávky môže až do doby jej dokončenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ Objednávku dokončíte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše zoznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku dokončiť. Na potvrdenie a súhlas slúži zatrhávacie políčko. Po stlačení tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.
  • Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, ako Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanou v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky formou prílohy e-mailovej správy. Podmienky v znení účinnom ku dňu Objednávky, tj v znení priloženom ako príloha potvrdzujúca e-mailové správy, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Potvrdením Objednávky dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami.
  • Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, keď Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte Tovarov Vám však vždy v rámcu E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte.
  • V prípade, že v rámci E-shopu alebo v Objednávke bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba alebo prebýva cifra.
 3. V prípade, keď dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok k zaplateniu Celkovej ceny.
 4. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku jeho prostredníctvom. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vypĺňať Vaše identifikačné údaje.
 5. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Pokiaľ tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.
 6. Užívateľský účet
  • Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.
  • Pri registrácii Užívateľského účtu je Vaša povinnosť uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje av prípade zmeny ich aktualizovať.
  • Prístup k Používateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
  • Užívateľský účet je osobný, a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretím osobám.
  • Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho viac ako 3 roky nevyužívate, alebo v prípade, keď porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.
  • Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
 7. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA
  • Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
  • Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.
  • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkové ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
   1. Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 7 dnosov
   2. Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu COMGATE, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: Obchodné podmienky ComGate Payments od 1. 6. 2023. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 3 dní.
   3. Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
   4. Hotovo pri osobnom odbere. Hotovo je možné hradiť Tovar v prípade prevzatia v Našej prevádzke. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
  • Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu pri odoslaní tovaru.
  • Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.
 8. DORUČENIE TOVAR, PRECHOD NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA VECI
  • Tovar Vám bude doručený najneskôr do 5 dňom spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:
   1. Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti DPD, Toptrans;
   2. Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností DPD, Toptrans
  • Tovar je možné doručiť iba v slovenskom rámci
  • Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená v týchto Podmienkach je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. V prípade osobného odberu na prevádzkarni Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia Tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu.
  • Po prevzatí Tovaru od dopravcu je Vaša povinnosť skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru av prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poruche na obale, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať. Pri dodávke granitového drezu prostredníctvom spoločnosti Toptrans, sú zásielky prepravované rozbalené. Vašou povinnosťou je v tomto prípade skontrolovať obsah zásielky za prítomnosti vodiča. V prípade, že je tovar poškodený, tovar nepreberajte.
  • V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 4 Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy, prípadne Tovar uskladniť, za čo nám od Vás náleží odplata vo výške 500 Sk. Pokiaľ sa rozhodneme odstúpiť od Zmluvy, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.
  • Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v Zmluve dohodnutý, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 14 dní od doručenia e-mailu.
 9. Nebezpečné škody na Tovare na Vás prechádzajú v okamihu, kedy ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 4 Podmienok, na Vás nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
 10. V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti Vás budeme vždy informovať v prípade:
  1. mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať;
  2. meškanie s dodaním Tovaru od nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.
 1. PRÁVAZ CHYBNÉHO PLNENIA
  • Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovar podľa čl. 7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä potom, že Tovar:
   1. zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;
   2. je vhodné na účel, na ktorý ho požadujete as ktorým súhlasíme;
  • je dodané s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu;
  • je vhodné na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;
  • množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam Tovaru toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením ;
  • je dodané s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať; a
  • zodpovedá kvalite alebo vykonaniu vzorky alebo predlohe, ktoré Vám boli poskytnuté pred uzavretím zmluvy.

Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení ).

 • V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 1, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva z chybného plnenia (teda Tovar reklamovať) zaslaním e -mailu či listu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačných údajov, alebo vyplňte reklamačný formulár tu. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok. V uplatnení práva z chybného plnenia je potrebné zvoliť, ako chcete vadu vyriešiť, pričom túto voľbu nemôžete následne bez nášho súhlasu zmeniť. Reklamáciu vybavíme v sulade s Vami uplatneným právom z chybného plnenia.
 • Ak má Tovar vadu, máte nasledujúce práva:
  1. na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru; alebo
  2. na odstránenie vady opravou Tovaru,

iba ak by bol zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým spôsobom neprimerane nákladný, čo sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre vás.

 • Sme oprávnení odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady.
 • Ďalej máte právo na:
  1. primeranú zľavu z Ceny; alebo
  2. odstúpenie od zmluvy,

ak:

 1. odmietneme vadu odstrániť alebo ju neodstránime v súlade s právnymi predpismi;
 2. sa vada prejaví opakovane,
 3. je vada podstatným porušením Zmluvy; alebo
 4. je z nášho vyhlásenia alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Vás.
 • Právo na odstúpenie od Zmluvy nepatrí v prípade, ak je vada Tovaru nevýznamná.
 • V prípade, že ste si vadu na Tovar spôsobili sami, práva z chybného plnenia Vám nepatria.
 • Chybou Tovaru nie je opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním alebo pri použitom Tovare opotrebenie zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania.
 • Pri uplatnení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedené:
  1. dátum, kedy ste reklamáciu uplatnili;
  2. čo je obsahom reklamácie;
  3. aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete;
  4. Vaše kontaktné údaje na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.
 • Ak sa nedohodneme na dlhšej lehote, do 30 dní od obdržania reklamácie odstránime vady a poskytneme Vám informáciu o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje. Ak táto lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
 • O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom a vydáme Vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu vady dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou Nám pôvodný Tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme My.
 • V prípade, že ste podnikateľmi, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.
 • V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatiť práva z chybného plnenia pri vade, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
 1. odstúpenie od zmluvy
   • K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho počiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
   • V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko kusov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti Tovaru, av prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky.
   • Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačných údajov). Na odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár TU
  Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy plnenie uvedené v § 1837 Občianskeho zákonníka. Najmä potom pri vytvorení otvoru pre batériu na kuchynských drezoch
 2. Lehota na odstúpenie podľa čl. 2 Podmienok sa považuje za zachovanú, pokiaľ Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
 3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 2 Podmienok ste povinní Nám Tovar zaslať do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s vrátením tovaru k Nám. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali. V prípade odstúpenia z dôvodu, že My porušíme uzavretú Zmluvu, hradíme aj náklady spojené s vrátením tovaru k Nám, avšak opäť iba do výšky Ceny za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pri dodaní Tovaru ponúkali.
 4. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený odstúpenie od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, ako Tovar obdržíme, alebo Nám preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
 5. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 2 Podmienok Nám však zodpovedáte za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby ste sa zoznámili s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, tj. spôsobom, akým by ste sa s Tovarom zoznamovali v kamennej predajni. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.
 6. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tým, než Vám dodáme Tovar, pokiaľ existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné Tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru), a to aj pred uplynutím doby uvedenej v článku 1 Podmienok. Môžeme tiež od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ je zjavné, že ste uviedli v Objednávke zámerne nesprávne informácie. V prípade, že nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda ako podnikateľ, sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodu.
 7. Riešenie sporov so spotrebiteľmi
 8. Záverečné ustanovenia
  • Ak Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Slovenskej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Slovenskej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú touto dohodou dotknuté Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov.
  • Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
  • Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzavretých zmlúv, ale iba zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.
  • V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšie ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
  • Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so zhrnutím Objednávky obdržíte e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.
  • Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 06.2023.

 

 

Príloha č. 1 - Formulár pre reklamáciu

Adresát:                

Uplatnenie reklamácie

Dátum uzavretia zmluvy:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný:

 

Popis chýb Tovar:

 

Navrhovaný spôsob na vybavenie reklamácie:

 

Zároveň žiadam o vystavenie potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som toto právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujem, spolu s uvedením mojich kontaktných údajov na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

 

Dátum:

Podpis:

Príloha č. 2 - Formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresát:                

Týmto vyhlasujem, že odstupujem od Zmluvy:

Dátum uzavretia zmluvy:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Špecifikácia Tovaru, ktorého sa Zmluva týka:

 

Spôsob na vrátenie obdržaných finančných prostriedkov, prípadne uvedenie čísla bankového účtu:

 

 

Ak je kupujúci spotrebiteľom má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom e-shopu spoločnosti www.sinks-drezy.cz< /a>], alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, okrem prípadov uvedených v § 1837 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko kusov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti tovaru, av prípade zmluvy, na základe ktorej má byť tovar dodávaný pravidelne a opakovane, odo dňa dodania prvej dodávky .

Toto odstúpenie oznámi kupujúci Spoločnosti písomne na adresu prevádzky Spoločnosti alebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovom formulári.

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od nej obdržal.

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vráti Spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobuoboch dodaní tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako tovar dostane späť alebo než kupujúci preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

 

Dátum:

Podpis: